Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW

METALIX SKLEP WIELOBRANŻOWY

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przepisy ogólne

Funkcjonalności

Profil Klienta

Wirtualny koszyk

Formularz zamówienia

Formularz kontaktowy

Newsletter

Zawarcie Umowy

Płatność

Prawo odstąpienia od umowy oraz wypowiedzenia umowy

Postępowanie reklamacyjne

Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Warunki techniczne

Zasady korzystania z Usług oraz realizacji zamówienia

Prawa autorskie oraz prawa pokrewne

Uprawnienia Przedsiębiorcy Indywidualnego

Postanowienia końcowe

  

§ 1 

 

Przepisy ogólne

 

1.        Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu METALIX SKLEP WIELOBRANŻOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, dokonywania zakupów za jego pośrednictwem oraz procedury reklamacyjnej. Regulamin zawiera postanowienia, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (U. z 2020 r. poz. 344 tj. ze zm.).

2.       Definicje (wskazane poniżej terminy, pisane z wielkiej litery, należy rozumieć zgodnie z przedstawioną poniżej definicją):

2.1.         Kodeks Cywilny - ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2022 poz. 1360),

2.2.    Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.3.        Klient ‑ podmiot dokonujący zakupu lub zamawiający Usługi za pośrednictwem Sklepu,

2.4.       Produkty - rzeczy ruchome przeznaczone na sprzedaż, stanowiące asortyment dostępny w Sklepie, w tym Produkty z elementami cyfrowymi oraz Treści cyfrowe,

2.5.       Produkt z elementami cyfrowymi - towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie,

2.6.       Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

2.7.    Przedsiębiorca Indywidualny ‑ osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej związanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.8.       Regulamin ‑ niniejszy regulamin,

2.9.       Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem – https://metalix.pro

2.10.                    Sprzedający ­‑ METALIX SKLEP WIELOBRANŻOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, siedziba: ul. Altanowa 3, NIP: 5543009404, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001011321

2.11.       Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej,

2.12.     Usługa ‑ oferowane przez Sprzedającego usługi, w tym usługi cyfrowe określone w Regulaminie,

2.13.     Usługa cyfrowa - usługa pozwalająca Konsumentowi na:

2.13.1.wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

2.13.2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,

2.13.3.inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej,

2.14. Ustawa ‑ ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.)

2.15. Użytkownik - każda osoba korzystająca ze strony Sklepu.

 

§ 2 

 

Funkcjonalności

 

1            W Sklepie Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów i Usług oraz udostępnia następujące funkcjonalności Sklepu (będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną):

1.1             Profil Klienta,

1.2           Wirtualny koszyk,

1.3           Formularz zamówienia,

1.4           Formularz kontaktowy,

1.5           Dodawania opinii Klienta,

1.6           Newsletter.

2           Wszystkie wskazane w pkt 1.1-1.6 funkcjonalności mają charakter nieodpłatny.

 

§ 3 

 

Profil Klienta

 

1.        Profil Klienta jest usługą, do której można uzyskać dostęp po dokonaniu rejestracji.

2.       Rejestracja wymaga wskazania poprawnego adresu e-mail oraz ustalenia hasła.

3.        Profil Klienta nie jest niezbędny do dokonania zamówienia, jednak po zalogowaniu umożliwia dostęp do zgromadzonych danych oraz informacji o złożonych zamówieniach.

4.      Założenie Profilu Klienta może nastąpić przez formularz rejestracji dostępny w Sklepie.

5.       Po wypełnieniu formularza rejestracji Profilu Klienta, Użytkownik otrzyma niezwłocznie potwierdzenie rejestracji droga mailową. Do zakończenia rejestracji konieczne jest kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanej wiadomości mailowej.

6.      Założenie i utrzymanie Profilu Klienta jest darmowe. Odpłatne są umowy sprzedaży Produktów oraz świadczenia Usług zawierane za pośrednictwem Sklepu.

7.      Użytkownik ma prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Profilu klienta. Usunięcie profilu Klienta może nastąpić za pośrednictwem Profilu Klienta.

8.      Usunięcie Profilu Klienta jest bezpłatne.

9.      Logowanie do Profilu Klienta jest możliwe z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz podanego podczas rejestracji hasła.

10.   Klient ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 

 

§ 4

 

Wirtualny koszyk

 

1.        Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi zarządzanie Produktami lub Usługami przed ich zakupem, przeliczanie wartości zamówienia oraz kosztów dostawy.

2.       Podczas wyboru Produktu lub Usługi, Klient może dowolnie zmieniać zawartość koszyka poprzez dodawanie i usuwanie poszczególnych Produktów lub Usługi lub zmianę ich ilości.

3.       Sprzedający zastrzega, że w szczególnych przypadkach liczba sztuk Produktów lub Usług, jakie zamawia Klient może być ograniczona, o czym Klient zostanie poinformowany podczas składania zamówienia.

 

§ 5

 

Formularz zamówienia

 

1.        Formularz zamówienia to jednorazowa, nieodpłatna usługa umożliwiająca prawidłowy dobór Produktów Usług, wprowadzenie danych niezbędnych do finalizacji zakupu. Korzystanie z Formularza zamówienia staje się możliwe z chwilą dodania co najmniej jednego Produktu lub Usługi do Wirtualnego koszyka.

2.       Formularz zamówienia wymaga wskazania danych Klienta: imię i nazwisko, wybrana metoda płatności, numer telefonu, adres e-mail, adres do doręczenia zamówienia: ulica, numer budynku i lokalu (jeżeli dotyczy), ewentualnych uwag do zamówienia lub dostawy. W przypadku zakupów dokonywanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą konieczne jest podanie dodatkowo:

2.1.         adresu rozliczeniowego,

2.2.        NIP-u,

2.3.        danych prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której składane jest zamówienie (np. danych jednoosobowej działalności, spółki, fundacji itd.).

3.       Dane w Formularzu zamówienia można modyfikować dowolnie, do chwili dokonania potwierdzenia. Potwierdzenie następuje poprzez aktywowanie przycisku „Zamawiam i płacę“.

4.      W przypadku składania zamówienia po zalogowaniu do Profilu Klienta dane do Formularza zamówienia mogą zostać zapamiętane na potrzeby przyszłych zamówień. Może to nastąpić tylko za uprzednią zgodą Klienta.

 

§ 6

 

Formularz kontaktowy

 

1.        Usługa Formularz kontaktowy służy ułatwianiu komunikacji pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem.

2.       Do skorzystania z Formularza kontaktowego konieczne jest posiadanie i podanie poprawnego adresu e-mail.

 

§ 7

 

Newsletter

 

1.        Sprzedający świadczy usługi Newstlettera, które mogą zawierać treści o charakterze marketingowym. W związku z tym w celu otrzymywania Newstettera konieczne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną do Sprzedawcy.

2.       Rejestracja do Newslettera może nastąpić przez wypełnienie formularza na stronie Sklepu.

3.       Newsletter przesyłany jest drogą elektroniczną na adres wskazany podczas rejestracji do Newslettera.

4.      Adres e-mail podany podczas rejestracji może być w każdym czasie zmieniony.

5.       Rezygnacja z Newslettera może nastąpić w każdym czasie przez kliknięcie w hiperłącze zawarte w wiadomości mailowej otrzymanej za pośrednictwem Newslettera. Rezygnacja z Newslettera będzie skutkowała niezwłocznym rozwiązaniem umowy między Użytkownikiem a Sprzedającym o świadczenie Usługi Newslettera.

6.      Rezygnacja z Newslettera nie skutkuje usunięciem Profilu Klienta ani niemożnością korzystania z pozostałych funkcjonalności Sklepu.

 

§ 8

 

Zawarcie Umowy

 

1.        Informacje zawarte na stronie www Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

2.       Zawarcie umowy sprzedaży Produktów lub umowy o świadczenie Usług między Klientem, a Sprzedającym następuje zgodnie z opisaną procedurą:

2.1.     Klient umieszcza wybrane Produkty lub Usługi w Wirtualnym Koszyku,

2.2.   Klient wybiera ewentualne usługi dodatkowe,

2.3.   korzystając z Formularza zamówienia, Klient określa ilość Produktów, wskazuje metodę płatności, wprowadza dane niezbędne do realizacji zamówienia,

2.4.   Klient uzyskuje możliwość sprawdzenia zawartości i warunków zamówienia,

2.5.   W przypadku Usług, Klient składa oświadczenie: „Niniejszym zamawiam wykonanie umowy o świadczenie usług i wnoszę o realizację przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w związku z czym nie będę miał(a) prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedający wykona usługę w pełni”.

2.6.   W przypadku treści cyfrowych, Klient składa oświadczenie: „Niniejszym zamawiam wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowych i wnoszę o jej realizację przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w związku z czym nie będę miał(a) prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedający rozpocznie realizację umowy”.

2.7.   Klient składa zamówienie, aktywując przycisk „Zamawiam i płacę” - w tym momencie zamówienie uważa się za złożone.

2.8.   Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu przez Klienta oferty zawarcia umowy.

2.9.   Po złożeniu zamówienia Sprzedający potwierdza jego otrzymanie oraz potwierdza przyjęcie do realizacji. Od tego momentu umowę uznaje się za zawartą. W przypadku nieotrzymania e-maila z potwierdzeniem zakupu w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą,

3.       W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2.1.5 i 2.1.6 rozpoczęcie realizacji umowy zostanie wstrzymane na okres 14 dni.

4.      Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT) i nie zwierają kosztów dostawy. Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej Sklepu przy Usłudze lub Produkcie w chwili złożenia zamówienia.

5.       Termin realizacji zamówienia wynika z terminu wskazanego na podstronie danego Produktu lub Usługi. W przypadku zamówienia większej liczby Produktów czas zamówienia odpowiada najdłuższemu z terminów realizacji zamówienia dla poszczególnych Produktów objętych zamówieniem.

6.      Ceny Produktów, w tym promocje, zniżki i wyprzedaże, w Sklepie oraz w sklepach stacjonarnych Sprzedającego mogą się różnić.

7.      Koszty i metody dostawy zostają zaprezentowane Klientowi podczas składania zamówienia w ramach Formularza zamówienia.

8.      W przypadku towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych lub usług świadczonych drogą elektroniczną w opisie Produktu lub Usługi znajdują się informacje o:

8.1.    ich funkcjonalnościach,

8.2.   mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony,

8.3.   mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności ,

8.4.  funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, wprowadzanych przez Sprzedającego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

9.      Z aktualnymi informacjami na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną można zapoznać się na stronie Polityka prywatnosci (metalix.pro).

 

§ 9

 

Płatność

 

1.        O łącznej cenie, do której w związku ze złożeniem zamówienia zobowiązany jest Klient (w tym kosztach dodatkowych takich jak np. koszty dostarczenia Produktów lub koszty związane ze świadczeniem Usług) zostanie on poinformowany za pośrednictwem Formularza zmówienia przed dokonaniem zakupu. W razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę Sprzedający poda łączną cenę lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a także wszystkie koszty, które Klient jest zobowiązany ponieść, a gdy dla zamówienia przewidziana będzie stała stawka - także łącznych miesięcznych płatności.

2.       Sklep umożliwia następujące formy płatności:

2.1.     płatność przelewem

3.       Decyzję o formie płatności podejmuje Klient podczas składania zamówienia spośród opcji dostępnych w Sklepie.

4.      Klient za pośrednictwem strony www Sklepu jest informowany o terminie, w jakim powinna nastąpić płatność. Zamówienie nieopłacone w terminie zostanie anulowane, zaś Klient nie będzie zobowiązany do zapłaty. O anulowaniu zamówienia Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta.

5.       W przypadku wybranych Produktów lub Usług Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za zamówienie. Na Sprzedającym spoczywa obowiązek uprzedniego (tj. przed złożeniem zamówienia) poinformowania o tym fakcie Klienta.

6.      Najpóźniej podczas składania zamówienia Klient może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. W przypadku wybrania podczas składania zamówienia woli otrzymania faktury VAT zostanie ona dostarczona wraz z zamówieniem.

7.      Opis usług posprzedażowych dostępny w opisie danego Produktu.

 

 

 

§ 10              

 

Prawo odstąpienia od umowy oraz wypowiedzenia umowy

 

1.        Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Przedsiębiorców niebędących Przedsiębiorcami Indywidualnymi.

2.       W przypadku umowy sprzedaży termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się od otrzymania przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią zamówionych Produktów.

3.       Bieg terminu do odstąpienia od umowy w przypadku:

3.1.     Usług świadczonych za pośrednictwem stronu internetowej Sklepu – Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, ponieważ ich świadczenie rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia korzystania z odpowiedniej funkcjonalność strony internetowej,

3.2.   w pozostałych wypadkach w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega, że może się to przełożyć na termin realizacji zlecenia,

chyba że z przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu wynika brak możliwości odstąpienia od umowy.

4.      W przypadku niedostarczenia treści cyfrowej lub sługi cyfrowej Klient może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedający nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, a Klient wezwał go do ich dostarczenia.

5.       Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

5.1.     z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub

5.2.   Klient i Sprzedający uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedający nie dostarczył ich w tym terminie.

6.      Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w szczególności za pośrednictwem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.      Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

7.1.     pisemnie na adres: 86-005 Białe Błota, ul. Altanowa 3,

7.2.   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@metalix.pro.

8.      Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

9.      W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

10.   W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

11.     W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.    Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedającego na numer konta bankowego, z którego otrzymano zapłatę za Produkty, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13.    Jeżeli Klient Indywidualnym wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14.   W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest odesłać Sprzedawcy zakupione Produkty nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrotu należy dokonać na adres: UNIMET MAGAZYN GŁÓWNY DWORZYSKO BIZNESOWA 6, 35-213 RZESZÓW. Klient ponosi bezpośrednie koszty odesłania Produktów do sprzedającego. Koszty zwrotu zależne są od taryfy podmiotu, z którego Klient zdecyduje się skorzystać zwracając Produkt.

15.    W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej:

15.1.       Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub sługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie Profilu Klienta,

15.2.     Klient zobowiązany jest zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

16.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

17.    Jeżeli na wyraźne żądanie Klienta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

18.   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

18.1.      o oświadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,

18.2.     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

18.3.      w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

18.4.    w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

18.5.     w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

18.6.     w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

18.7.    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

18.8.    w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych Produktów,

18.9.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

18.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

18.11.    zawartej w drodze aukcji publicznej,

18.12.  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

18.13.   o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie,

18.14.  oświadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedającego, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.

19.    W przypadku umowy sprzedaży umowa ta obowiązuje do czasu jej realizacji. W przypadku umów o świadczenie Usług czas trwania umowy oznaczony jest w opisie danej usługi.

 

 

 

§ 11

 

Postępowanie reklamacyjne

 

1.        Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Usług oraz Produktów, w tym w szczególności z tytułu wad Produktów lub wykonanych Usług, jak również za zgodność Produktów lub Usług z umową.

2.       Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi wobec Przedsiębiorców zostaje wyłączona. W pozostałym zakresie całkowita odpowiedzialność Sprzedającego wobec Przedsiębiorców niebędących Przedsiębiorcami Indywidualnymi jest ograniczona do wysokości zapłaconej przez Klienta ceny oraz kosztów dostawy zamówienia.

3.       Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

4.      Klient może złożyć reklamację w szczególności (lecz nie tylko), gdy wystąpiła jedna z opisanych okoliczności:

4.1.    Usługa lub Produkt są niezgodne z umową w szczególności gdy,

4.2.   występują wady Produktu lub Usługi,

4.3.   wystąpiło opóźnienie w realizacji zamówienia,

4.4.  w fakturze VAT lub paragonie fiskalnym występuje błąd.

5.       Zaleca się, by reklamacje były kierowane:

5.1.     na adres tradycyjny tj. UNIMET MAGAZYN GŁÓWNY DWORZYSKO BIZNESOWA 6, 35-213 RZESZÓW z dopiskiem "reklamacja METALIX SP. z o.o. "

bądź

5.2.   na adres e-mail: sklep@metalix.pro.

6.      W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:

6.1.     imię i nazwisko,

6.2.   nr zamówienia,

6.3.   datę nabycia,

6.4.  rodzaj reklamowanej Usługi lub Produktu,

6.5.   dokładny opis problemu,

6.6.   żądanie Klienta,

6.7.   oczekiwany sposób udzielenia odpowiedzi: adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.

7.      Zaleca się również, by wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu Usługi lub Produktu (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu Usługi).

8.      Użytkownik ma również prawo sformułowania reklamacji dotyczącej technicznych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu, Usług elektronicznych oferowanych za jego pośrednictwem. W takim przypadku, zalecamy, by reklamacja obejmowała następujące informacje:

8.1.    rodzaj nieprawidłowości oraz ich opis,

8.2.   data wystąpienia problemów,

8.3.   żądanie Użytkownika,

8.4.  oczekiwany sposób udzielenia odpowiedzi: adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.

9.      Przedstawienie ww. danych i dokumentów nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania. Ich podanie przyspieszy udzielenie odpowiedzi.

10.   Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

11.     Sprzedający nie udziela gwarancji na Produkty, chyba że co innego wynika z opisu danego Produktu na stronie Sklepu.

12.    Jeżeli Klient nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedającego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

12.1.  poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania,

12.2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedającego.

13.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jest niezgodna z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

 

§ 12              

 

Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.        Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.  Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedającego do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania  sporów.

2.       Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

2.1.     Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

2.2.   Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2.3.   Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

2.4.   Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3.       Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

 

 

§ 13                

Warunki techniczne

 

1.        Aby korzystać z Usług stanowiących funkcjonalności Sklepu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

1.1.      posiadanie urządzenia elektronicznego takiego jak komputer, telefon, tablet z dostępem do sieci Internet,

1.2.     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), które jest niezbędne dla następujących usług: Profilu klienta, Formularza zamówienia, Formularza kontaktowego, Newslettera,

1.3.     przeglądarka internetowa w aktualnej wersji:

1.3.1.   Internet Explorer,

1.3.2.  Mozilla Firefox,

1.3.3.  Google Chrome,

1.3.4. Safari,

1.3.5.  Opera,

1.4.    obsługiwanie technicznych plików cookie w przeglądarce,

1.5.     włączona obsługa JavaScript.

2.       W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika nieprawidłowego działania którejkolwiek z funkcjonalności Sklepu może on zgłosić ten fakt pod adresem: sklep@metalix.pro.

3.       Odpłatne Usługi lub Produkty i treści cyfrowe dostępne w Sklepie mogą wymagać spełnienia dodatkowych parametrów technicznych, które określone zostaną w opisie danej Usługi.

4.      Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia działania sklepu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok za wyjątkiem przerw spowodowanych przyczynami technicznymi (w tym pracami związanymi z działaniem serwisu).

 

§ 14               

Zasady korzystania z Usług oraz realizacji zamówienia

 

1.        Zaleca się dokonanie oględzin otrzymanej przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaj.

2.       Sprzedający dostarcza Klientowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że z zamówienia lub niniejszego Regulaminu wynika termin późniejszy.

3.       Sprzedający może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej (za wyjątkiem dostarczanych w sposób jednorazowy), która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową. Informacja o możliwym zakresie zmiany, jej przyczynach będzie publikowana w opisie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

4.      W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami niebędących Przedsiębiorcami Indywidualnymi Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w szczególności, jeżeli zamówienia wskazuje na nabycie Produktu w celu jego dalszej odsprzedaży, a także z innych przyczyn, których wskazanie nie jest wymagane do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.       Sprzedający umożliwia Użytkownikom opcję zamieszczania treści w Sklepie przez Opinie Klientów oraz Formularz kontaktowy.

5.1.     Użytkownicy powinni korzystać ze Sklepu:

5.1.1.   w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego,

5.1.2.  zgodnie z Regulaminem,

5.1.3.   z poszanowaniem dóbr osobistych i praw autorskich,

5.1.4. w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu.

5.2.   Użytkownicy powinni powstrzymać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5.3.   W szczególności, Użytkownicy powinni powstrzymać się od:

5.3.1.  Popierania radykalnych poglądów i zachowań, w szczególności o charakterze dyskryminującym (bez względu na przyczynę dyskryminacji),

5.3.2.                  zamieszczania treści wulgarnych (w powszechnym tego słowa rozumieniu),

5.3.3.                  podejmowania działań sprzecznych ze społecznymi normami, dobrymi obyczajami,

5.3.4.                 publikowania wystąpień nawołujących lub zachęcających do spożywania alkoholu, narkotyków, wyrobów tytoniowych lub innych podobnych substancji,

5.3.5.                  upubliczniania treści naruszających cudze dobra osobiste (w tym wizerunek osób trzecich),

5.3.6.                  podejmowania nieuzgodnionej ze Sprzedającym działalności reklamowej (lub innej pokrewnej),

5.3.7.                  nieuzgodnionego ze Sprzedającym testowania Sklepu pod kątem zabezpieczeń technicznych i informatycznych,

5.3.8.                  wykorzystywania treści zamieszczonych w Sklepie lub kodu źródłowego Sklepu w celach zarobkowych (Za takie wykorzystanie nie uważa się dokonania zamówienia Produktów na potrzeby prowadzonej działalności)

5.3.9.                  zamieszczania odnośników do stron naruszających reguły określone w niniejszym paragrafie.

5.4.   Sprzedający uniemożliwi dostęp do treści o bezprawnym charakterze:

5.4.1. po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia

lub

5.4.2.                 po uzyskaniu wiarygodnej wiadomości na ten temat.

5.5.   Z tego powodu, Sprzedający prosi o informowanie o wszelkich przypadkach nadużyć lub naruszeń Regulaminu. Prosimy o kierowanie informacji na adres e-mail: sklep@metalix.pro.

5.6.   Niedozwolone jest korzystanie z treści zamieszczonych w Sklepie:

5.6.1.  przez ich wykorzystanie bez wyraźnego, czytelnego i zrozumiałego dla przeciętnego obiorcy oznaczenia źródła informacji,

5.6.2.      w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności godzący w dobra osobiste osób trzecich, w tym przez tworzenie treści obraźliwych, nawołujących do przemocy lub nakłaniających do popełnienia czynów zabronionych,

5.6.3.      w sposób naruszający interesy Sprzedającego,

5.6.4.     do własnych celów zarobkowych.

 

               

Prawa autorskie oraz prawa pokrewne

 

1.        Korzystając ze Sklepu, każdy Użytkownik powinien respektować obowiązujące przepisy dotyczące praw autorskich oraz własności intelektualnej.

2.       Treści zawarte w Sklepie(w tym nade wszystko utwory, logotypy, znaki towarowe, bazy danych) podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:

2.1.     ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

2.2.   ustawie o własności przemysłowej,

2.3.   ustawie o ochronie baz danych,

2.4.   ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3.       Przykładem naruszenia tych przepisów byłoby nieuzgodnione, pozaprawne, zwielokrotnianie, publiczne udostępnianie w sieci, publiczne odtwarzanie wyżej określonych treści.

4.      Sam fakt korzystania ze Sklepu nie powoduje przeniesienia na Użytkowników jakichkolwiek praw lub licencji dla treści objętych ochroną prawną.

 

§ 16                

Uprawnienia Przedsiębiorcy Indywidualnego

 

1.        Do Przedsiębiorcy Indywidualnego stosuje się:

1.1.      postanowienia Regulaminu dotyczące prawa odstąpienia od umowy oraz wszelkie inne postanowienia, w których wyraźnie wskazano ich zastosowanie do Przedsiębiorcy Indywidualnego,

1.2.     przepisy dotyczące Konsumenta, zawarte w art. 385(1)-385(3) Kodeksu cywilnego (zakaz stosowania klauzul niedozwolonych),

1.3.     przepisy Tytułu XI Dział II (1) Kodeksu Cywilnego (roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej).

2.       Do przedsiębiorcy Indywidualnego nie ma zastosowania:

2.1.     przepisy Tytułu XI Dział II Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady),

2.2.   art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu Cywilnego, dotyczące kupującego,

2.3.   art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego zdanie drugie.

 

 

§ 17              

 

Postanowienia końcowe

 

1.        Sprzedający oświadcza, że nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

2.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.07.2023r.

3.       Ewentualne zmiany Regulaminu będą następować przy uwzględnieniu następujących zasad:

3.1.     zmiana Regulaminu będzie skuteczna po upływie 14 dni od daty opublikowania nowej wersji Regulaminu w widocznym miejscu na stronie internetowej Sklepu,

3.2.   zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu w drodze wiadomości e-mail,

3.3.   zmiana Regulaminu nie pozbawia, ani nie ogranicza praw nabytych przez Klienta przed jej wejściem w życie (w szczególności, nie wpływa na prawa i obowiązki związane z zamówieniami złożonymi przed wejściem w życie zmian Regulaminu).

4.      Regulamin dostępny jest pod adresem Regulamin sklepu (metalix.pro).

5.       Zaleca się, by wszelkie uwagi, opinie na temat funkcjonowania Sklepu, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu kierować na adres poczty elektroniczny Sprzedającego sklep@metalix.pro.

6.      Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności, która jest dostępna pod adresem Polityka prywatnosci (metalix.pro).

7.      Ze Sprzedawcą można skontaktować się za pomocą adresów wskazanych w niniejszym Regulaminie, jak również następującymi drogami:

7.1.     za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@metalix.pro,

7.2.   telefonicznie pod numerem: 52 320 10 04,

7.3.   pocztą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres: 86-005 Białe Błota, ul. Altanowa 3.

8.      Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą niebędącym Przedsiębiorcą Indywidualnym, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

9.      Treść Regulaminu może być utrwalona przez Klienta w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie ze strony Sklepu lub pobranie.

10.   Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Klienta lub Usługobiorcy będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Klienta.

11.     W przypadku zamieszczenia treści Regulaminu w kilku wersjach językowych wiążąca jest treść w języku polskim.

Załączniki:

- wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy